Entrée
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Dal Soupe

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Alu ka Raita

€5.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Raita

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Mix Pakora

€7

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Pakora

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Poisson Tikka

€8

Ajouter au panier
Shakshuka
i Agneau Tikka

€10.5

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Gambas Tandoori

€22

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Sheekh Kebab

€6.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Poulet Tikka

€6.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Poulet Tandoori

€6.5

Ajouter au panier