Pains
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Keema Nana

€5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Naan Légumes

€3

Ajouter au panier
Shakshuka
i Naan Kasmiri

€4

Ajouter au panier
Shakshuka
i Chappati

€2.5

Ajouter au panier
Shakshuka
i Naan Nature

€2.5

Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
Ajouter au panier
Shakshuka
i Naan au Fromage

€3.5

Ajouter au panier